Zásady zpracování osobních údajů klientů

Tyto zásady Zpracování Osobních údajů Oprávněných zástupců klientů (dále jen zásady) popisují, jakým způsobem Ferratum zpracovává Osobní údaje Oprávněných zástupců svých klientů a ostatních subjektů údajů (dále jen vás) v souvislosti s poskytováním služeb ze strany společnosti Ferratum. Tyto zásady se uplatňují v případě, pokud Klient používá, používal nebo vyjádřil záměr použít nebo pokud Klient či jakýkoli jiný subjekt údajů jakýmkoli jiným způsobem souvisí se službami nebo produkty poskytovanými společností Ferratum, a to i v případě, pokud k uvedenému došlo ještě před účinností těchto zásad.

1. Definice

1.1. Ferratum – Ferratum Czech s.r.o., Pekařská 621/7, 155 00, Praha 5, Česká republika, tel.: +420 234 290 023, e-mail: support@ferratumbusiness.cz;

1.2. GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);

1.3. Klientprávní subjekt která žádá o poskytnutí půjčky;

1.4. Oprávněný zástupce klienta – fyzická osoba, která zastupuje právní subjekt, který používá, používal nebo vyjádřil záměr použít produkty a služby poskytované společností Ferratum nebo záměr uzavřít dohodu o ručení nebo o záruce;

1.5. Osobní údaj – jakékoli informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen subjekt údajů);

1.6. Právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů – jakékoli příslušné právní předpisy upravující zpracování osobních údajů, včetně, nikoliv však výlučně GDPR;

1.7. Skupina Ferratum – Ferratum společně s dalšími subjekty, v nichž je většinovým společníkem/akcionářem, a to ať už přímo či nepřímo mateřská společnost společnosti Ferratum, společnost Ferratum Oyj (zapsaná v obchodním rejstříku Finska pod číslem 1950969-1, sídlo: Ratamestarinkatu 11 A, Helsinki, Finská republika);

1.8. Zpracování – jakákoli činnost nebo soubor činností, které jsou prováděné s osobními údaji nebo se souborem osobních údajů, bez ohledu na to, zda jsou prováděné automatizovanými prostředky. Jde například o získávání, zaznamenávání, uchovávání, změnu, zpřístupnění, dotazování, přenos, zobrazení údajů atd.

1.9. Smlouva – smlouva uzavřená mezi společností Ferratum a Klientem.

2. Správce

2.1. Společnost Ferratum zodpovídá za zpracování vašich Osobních údajů, a proto je považována za správce podle GDPR.

2.2. Zpracování vašich osobních údajů se řídí právním řádem České republiky.

3. Získávání vašich osobních údajů

3.1. Ferratum získává vaše osobní údaje následujícími způsoby:

3.1.1. Pokud jste Oprávněným zástupcem klienta, poskytujete společnosti Ferratum Osobní údaje buď přímo, nebo společnost Ferratum získala vaše Osobní údaje při předchozím poskytování služeb, když Klient žádal o poskytnutí půjčky nebo jiných služeb od společnosti Ferratum, nebo byly získané z externího zdroje, když Klient žádal o poskytnutí půjčky nebo o jiné služby společnosti Ferratum. Takové externí zdroje zahrnují, avšak nejsou omezeny na, veřejné či soukromé registry (např. registr půjček, oficiální portál obchodního rejstříku na justice.cz; insolvenční rejstřík na justice.cz; rejstřík ekonomických subjektů na http://www.info.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz), které společnost Ferratum používá za účelem vaší identifikace a identifikace Klienta a ověření vaší identity, jakož i posouzení bonity a míry rizika. Požadované Osobní údaje závisí na tom, o jaké služby jste žádali, např. o půjčku, uložení peněz, zda jednáte jako osobní ručitel.

3.1.2. Pokud jste Oprávněným zástupcem klienta, který uzavírá dohodu o zajištění nebo dohodu o záruce, jsou nám vaše Osobní údaje obvykle poskytnuty ze strany Klienta, který žádá o půjčku.

3.1.3. Zároveň získáváme Osobní údaje automatizovanými prostředky, když používáte webovou stránku Ferratum. Toto zpracování je blíže vysvětleno v našich zásadách „Cookies Policy“ dostupných na https://www.ferratumbusiness.cz/zasady-pouzivani-cookies.

3.2. Získané Osobní údaje jsou nutné pro účely, které blíže vysvětlujeme níže, přičemž bereme v potaz povahu služeb a produktů, které společnost Ferratum poskytuje, jakož i potřebu dostatečné identifikace Klientů a zajištění jejich bonity a důvěryhodnosti.

4. Zpracovávané Osobní údaje

4.1. Ferratum zpracovává Osobní údaje Oprávněných zástupců klientů za účelem uzavírání a plnění smluv s Klienty. Uvedené zahrnuje řádnou identifikaci Klienta a provádění ověření a hodnocení rizik a bonity Klienta za účelem vyhodnocení, zda uzavřít, a pokud ano, tak za jakých podmínek uzavřít Smlouvu s daným Klientem. Právní důvod k takovémuto zpracování představuje uzavření a plnění Smlouvy s Klientem, ale i oprávněný zájem společnosti Ferratum zajistit, aby Klient a jeho Oprávněný zástupce byl bonitní a důvěryhodný, jakož i účel získání splatného plnění a právní a regulační povinnosti společnosti Ferratum, které se na ni vztahují podle příslušných právních předpisů, které upravují úvěrové instituce/věřitele, jež zahrnují např. oznamovací povinnosti příslušným regulačním orgánům, dodržování pravidel proti legalizaci příjmů z trestné činnosti (AML) a financování terorizmu a pravidla pro řádné identifikování klienta (KYC) a zajištění důvěryhodnosti a bonity Klienta.

4.2. Pro potřeby výše uvedeného zpracovává Ferratum následující Osobní údaje:

4.2.1. identifikační údaje (např. jméno, rodné číslo, datum narození, místo narození, občanství, údaje o dokladu totožnosti a jeho kopie, výsledek rozpoznání tváře/ID, fotografie, podpis, adresa);

4.2.2. kontaktní údaje (např. adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, komunikační jazyk);

4.2.3. bankovní údaje (např. bankovní identifikační číslo, název banky, jméno držitele účtu, číslo bankovního účtu, informace o transakcích uskutečněných z vašeho bankovního účtu, v případě, že jste s tím souhlasili);

4.2.4. profesní údaje (např. stávající a bývalý zaměstnavatel a pracovní pozice)

4.2.5. finanční údaje (např. mzda, příjem, majetek, závazky, nemovitosti);

4.2.6. údaje o původu majetku (např. údaje o zaměstnavateli, obchodních stranách transakcí, podnikatelských aktivitách a skutečných uživatelů výhod, údaje uvádějící váš příjem a majetek);

4.2.7. údaje ohledně bonity/důvěryhodnosti (např. údaje o platební morálce, údaje o škodě způsobené společnosti Ferratum nebo jiným osobám; údaje, které umožňují společnosti Ferratum provést audit ohledně souladu s pravidly proti legalizaci příjmů z trestné činnosti a financování terorizmu a zajištění souladu s pravidly o mezinárodních sankcích, včetně údajů o účelu podnikatelského vztahu, jakož i údajů o tom, zda je Klient nebo Oprávněný zástupce klienta politicky exponovanou osobou);

4.2.8. údaje získané při plnění zákonných povinností (např. informace získané z dotazování u inspekčních orgánů, notářů, daňových úřadů, soudů a exekutorů);

4.2.9. údaje z komunikace (např. e-mailů, nahrávky telefonických rozhovorů);

4.2.10. přihlašovací údaje pro přihlášení na webovou stránku Ferratum;

4.2.11. údaje, které se týkají služeb (např. ohledně plnění nebo neplnění smlouvy, transakční historie, podané přihlášky, žádosti a stížnosti).

4.3. Ferratum zároveň zpracovává Osobní údaje získané k následujícím účelům:

4.3.1. plnění povinností společností Ferratum vyplývající z právních předpisů (např. pravidel proti legalizaci příjmů z trestné činnosti (AML) a financování terorizmu a pravidel o řádné identifikaci Klienta a Oprávněných zástupců klienta (KYC) a zajištění, že jste důvěryhodný a bonitní Klient);

4.3.2. zajištění práv společnosti Ferratum (zjištění nároku, uplatnění nároku a ochrana nároku). Právním důvodem takovéhoto Zpracování je oprávněný zájem společnosti Ferratum;

4.3.3. hodnocení kvality služeb společnosti Ferratum, včetně služeb zákaznické podpory a služeb zajištění kvality. Právním důvodem takového Zpracování je oprávněný zájem společnosti Ferratum na vyhodnocení a rozvoji kvality své služby zákaznické podpory.

5. Zpracování na základě souhlasu

5.1. Ferratum také zpracovává Osobní údaje na základě souhlasu (např. pro potřeby přímého marketingu, pro provádění průzkumu trhu, statistických studií a analýz skupin klientů, podílů na trhu produktů a služeb a dalších finančních ukazatelů, dále pro potřeby reportingu a risk managementu za účelem lepšího porozumění očekávání klientů a rozvoje modelů, produktů, služeb a procesů společnosti Ferratum).

5.2. V případě, že se Zpracování zakládá na souhlasu, jste oprávněni kdykoli odvolat tento souhlas po komunikaci se společností Ferratum pomocí níže uvedených kontaktních údajů. Prosíme, berte na vědomí, že odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost Zpracování založeného na takovém souhlasu před jeho odvoláním.

5.3. Co se týče zpráv přímého marketingu odeslaných na váš e-mail, jste oprávněni odvolat souhlas a odhlásit odběr dalších e-mailů kliknutím na odkaz „odhlásit odběr“ na konci každého e-mailu.

5.4. Prosíme, pročtěte si také další části níže.

6. Automatizované rozhodování a profilování

6.1. Ferratum rozhoduje na základě profilování a/nebo automatizovaného rozhodování o tom, které z klientových žádostí o půjčky v plném nebo částečném rozsahu schválí či zamítne.

6.2. Předmětné rozhodnutí je založeno na informacích získaných od Klienta a jeho oprávněného zástupce obsažených v žádosti, informacích získaných z externích zdrojů, jakými jsou například veřejné a soukromé registry a od ostatních třetích stran, jakož i informace o platební morálce klienta ve vztahu k Ferratum. Žádné Osobní údaje, které spadají do kategorie zvláštních osobních údajů (např. údaje o zdravotním stavu, genetice), se nezpracovávají.

6.3. Profilování a/nebo automatizované rozhodování jsou nezbytné k uzavření Smlouvy, jakož i pro zajištění souladu společnosti Ferratum s jejími právními povinnostmi, týkajícími se řádné identifikace Klienta, vyhodnocení bonity Klienta, prevence podvodů a legalizace příjmů z trestné činnosti. Automatizované rozhodování napomáhá společnosti Ferratum ověřit totožnost Klienta a posoudit, zda je důvěryhodný a bonitní a schopen plnit své závazky ze Smlouvy. Automatizované rozhodování také napomáhá Ferratum přijímat spravedlivá a zodpovědná rozhodnutí ohledně poskytování půjček. Ferratum neposkytne půjčku či ukončí smlouvu o poskytnutí půjčky Klientovi, pokud se dozví, že jí Klient poskytl nesprávné informace nebo pokud poruší svou platební disciplínu. Automatizované rozhodování rovněž přispívá k redukci možnosti selhání lidského faktoru, diskriminace či zneužití pravomocí a také zohledňujíc objem žádostí obdržených společností Ferratum rozhodovací proces urychluje.

6.4. Pokud dojde k automatizovanému rozhodnutí, může se stát, že Klient nebude způsobilý pro poskytnutí půjčky. Metody úvěrového bodování Ferratum jsou pravidelně testovány, aby bylo zajištěno, že budou spravedlivé, efektivní a nestranné. Pokud chce Klient napadnout přijaté rozhodnutí, může Oprávněný zástupce klienta kontaktovat Ferratum pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

6.5. Ferratum rovněž používá profilování za účelem přijetí rozhodnutí založeného na finanční kondici klienta při používání služeb Ferratum o poskytnutí (prostřednictvím přímého marketingu, za předpokladu, že s tím Oprávněný zástupce klienta vyjádřil souhlas) vyššího úvěrového limitu nebo jiných služeb pro Klienta, se kterým už byla uzavřena Smlouva. Právním důvodem takového Zpracování je oprávněný zájem společnosti Ferratum na propagaci svých produktů. V důsledku čehož, někteří z klientů takovéto nabídky nemusí dostat. Takové profilování však nemá žádný vliv na právní postavení Klienta ani jej jinak významně neovlivňuje, protože uvedené nemá žádný vliv na již existující Smlouvu a Klient má možnost požádat o novou půjčku na základě vlastní iniciativy.

7. Zpracovatel

7.1. Ferratum při Zpracování Osobních údajů Oprávněných zástupců klientů využívá důkladně vybrané poskytovatele služeb (zpracovatele). I v tomto případě společnost Ferratum i nadále plně odpovídá za vaše Osobní údaje.

7.2. Ferratum využívá následující skupiny zpracovatelů: právní a jiné poradce, jiné společnosti ze Skupiny Ferratum, poskytovatele datových úložišť, poskytovatele telemarketingových, marketingových služeb a služeb průzkumu trhu, poskytovatele e-mailových a SMS služeb, poskytovatele identifikačních a certifikačních služeb, poskytovatele služeb správy pohledávek, platebních služeb, poskytovatelů služeb ohodnocování bonity a kontroly správy úvěrů, poskytovatelů hlasových hovorů, online a offline prostředníků.

8. Třetí strany

8.1. Ferratum sdílí vaše Osobní údaje pouze s těmi třetími stranami, které jsou zde výslovně uvedené, a to v případě, pokud to vyžadují příslušné právní předpisy (např. povinnost společnosti Ferratum sdílet Osobní údaje s příslušnými orgány veřejné moci) nebo na základě vašeho souhlasu.

8.2. Sdílíme vaše Osobní údaje s následujícími třetími stranami:

8.2.1. Oprávnění zástupci klienta, kteří zajišťují řádné plnění jiných povinností Klienta vůči Ferratum (např. ručitelé, poskytovatelé jiného zajištění). Právním důvodem takového zpracování je oprávněný zájem společnosti Ferratum na zajištění plnění Smlouvy;

8.2.2. osoby, které vedou databázi neuhrazených plateb. Právní důvod takového sdílení je oprávněný zájem společnosti Ferratum na zajištění plnění smlouvy a oprávněný zájem třetí strany na tom, aby byla schopna zhodnotit úvěruschopnost Klienta;

8.2.3. osoby zajišťující správu pohledávek a exekutoři. Právní důvod takového sdílení je oprávněný zájem společnosti Ferratum na zajištění plnění smlouvy;

8.2.4. auditoři společnosti Ferratum. Právním důvodem takového sdílení je zajištění souladu s právními povinnostmi společnosti Ferratum;

8.2.5. regulační orgány, které regulují společnost Ferratum. Právním důvodem takového sdílení je zajištění souladu s právními povinnostmi společnosti Ferratum.

9. Přenos osobních údajů do třetích zemí (mimo EHP)

9.1. Ferratum předává Osobní údaje osobám ze Skupiny Ferratum a jiným adresátům (včetně zajištění přístupu k Osobním údajům od těchto osob) mimo Evropský hospodářský prostor, např. do USA, Kanady. Uvedené zahrnuje zajištění přístupu k osobním údajům z těchto zemí. Ferratum však uvedené činnosti provádí jen případě, pokud k tomu má právní důvod, včetně situace, je-li příjemce osobou, která: (i) se nachází v zemi, která zajišťuje odpovídající úroveň ochrany Osobních údajů; nebo (ii) na základě právního předpisu, který poskytuje stejnou míru ochrany jako předpisy EU pro přenos Osobních údajů mimo EU.

9.2. Chcete-li bližší informace o přenosu Osobních údajů mimo EU, kontaktujte společnost Ferratum prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže.

10. Uchovávání údajů

10.1. Ferratum uchovává vaše Osobní údaje v souladu s odvětvovými zásadami po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který byly získané nebo po dobu nezbytnou k zajištění svých práv nebo po nezbytnou dobu dle příslušných právních předpisů. Berte na vědomí, že v případě, že jsou stejné Osobní údaje zpracovávané pro více účelů, budou tyto Osobní údaje uchovávané po nejdelší dobu, která je pro dané účely určená.

10.2. Ferratum:

10.3. V souladu s maximální promlčecí dobou stanovenou směrnicí EU o prevenci využívání finančního systému pro účely praní špinavých peněz nebo financování terorismu uchovává Ferratum Osobní údaje vztahující se k této povinnosti po dobu 5 let od data poslední transakce, nebo od ukončení smluvního vztahu s Klientem, nebo od nahlášení podezření, podle toho, co nastane později.

10.4. V souladu s maximální promlčecí dobou pro pohledávky vzniklé z transakce, pokud povinná osoba úmyslně porušila své povinnosti, a pro pohledávky vzniklé na základě zákona, Ferratum uchovává Osobní údaje vztahující se k takovým pohledávkám maximálně po dobu 10 let od data, kdy se pohledávka stala splatnou.

11. Vaše práva

11.1. V rozsahu vyžadovaném příslušnými Právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, máte všechna práva subjektu údajů ve vztahu k vašim Osobním údajům. Uvedené zahrnuje právo:

11.1.1. žádat o zpřístupnění vašich Osobních údajů;

11.1.2. získat kopii vašich Osobních údajů;

11.1.3. opravit nesprávné nebo neúplné Osobní údaje, které se vás týkají;

11.1.4. vymazat vaše Osobní údaje;

11.1.5. omezit Zpracování vašich Osobních údajů;

11.1.6. na přenositelnost vašich Osobních údajů;

11.1.7. podat námitku proti Zpracování vašich Osobních údajů, která se zakládá na vašem převažujícím oprávněném zájmu a které vychází ze Zpracování pro přímý marketing;

11.1.8. máte-li za to, že vaše práva byla porušena, máte právo podat stížnost:

službě zákaznické podpory Ferratum; nebo

pověřenci společnosti Ferratum;

Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ); nebo

na soudy, pokud máte za to, že byla porušena vaše práva.

11.2 Chcete-li uplatnit vaše práva, kontaktujte společnost Ferratum prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže.

11.3 Berte prosím na vědomí, že svá práva můžete uplatňovat také prostřednictvím přihlášení do vašeho účtu Ferratum.

12. Změna těchto zásad

12.1. V případě, že se praxe Zpracování Osobních údajů společnosti Ferratum změní nebo bude nezbytné změnit tyto zásady v souladu s právními předpisy, rozhodovací praxí nebo doporučeními příslušných orgánů, je společnost Ferratum oprávněná kdykoli jednostranně tyto zásady změnit. O takové změně vás bude společnost Ferratum informovat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané nejpozději jeden měsíc před účinností takovéto změny.

13. Kontaktní údaje

13.1. V případě jakýchkoli dotazů ohledně Zpracování vašich Osobních údajů ze strany společnosti Ferratum nebo pokud byste měli zájem uplatnit svá práva jako subjektu údajů, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže.

13.2. Společnost Ferratum ustanovila pověřence, kterého můžete kontaktovat ohledně výše uvedeného na následující adrese: dpo@ferratumbusiness.cz.